Komunikat o zmianie obsługi interesantów w Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie w związku z powstałym zagrożeniem epidemiologicznym

Z uwagi na szybko rosnącą liczbę zachorowań spowodowanych rozprzestrzeniającym się wirusem SARS CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie informuję że, Zespół Obsługi pozostaje zamknięty dla interesantów do odwołania.

Wszelkie sprawy można załatwiać:

-telefonicznie pod numerem telefonu 84 68 33 231 (ZOEAS)

-droga mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-pocztą tradycyjną ul. J. Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin

-poprzez platformę e-puap

 

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie
                                          /-/ Mariola Matyjaszek - Kufel

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

 Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się
z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

 Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się
z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

OGŁOSZENIE

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turobin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę   w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków:

od 1 do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 do 15 października 2018 r.

Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie, ul. Piłsudskiego 34, I piętro, pok. nr 37. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł., natomiast od 1 października 2018 r. nastąpi zmiana wysokości kryterium dochodowego, które będzie wynosić 528,00 zł na osobę w rodzinie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358)

Formularz wniosku do pobrania na stronie internetowej Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie – zoeas.turobin.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji  o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie tych dokumentów. Do rozliczenia mogą być uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie zostało przyznane. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2018 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie, ul. Piłsudskiego 34, I piętro, pokój nr 37.

STYPENDIA SPORTOWE GMINY TUROBIN W związku z podjęciem Uchwały Nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Turobin z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Gminy Turobin dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, mieszkańcy Gminy Turobin mogą ubiegać się o stypendium sportowe. Stypendium sportowe jest przyznawane dla mieszkańców Gminy Turobin, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach mających znaczenie dla Gminy Turobin tj. piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, lekkoatletyka, sporty walki, taniec, pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy, łucznictwo, badminton, warcaby, szachy, narciarstwo, kolarstwo, podnoszenie ciężarów oraz gimnastyka. Stypendium sportowe przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy. Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Turobin do dnia 30 stycznia każdego roku. W roku 2018 termin składania wniosków ustala się do dnia 29 czerwca 2018 r. Formularz wniosku do pobrania na stronie internetowej Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie – zoeas.turobin.pl w zakładce dokumenty do pobrania. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub ich kserokopie.