OGŁOSZENIE

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turobin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę   w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków:

od 1 do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 do 15 października 2018 r.

Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie, ul. Piłsudskiego 34, I piętro, pok. nr 37. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł., natomiast od 1 października 2018 r. nastąpi zmiana wysokości kryterium dochodowego, które będzie wynosić 528,00 zł na osobę w rodzinie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358)

Formularz wniosku do pobrania na stronie internetowej Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie – zoeas.turobin.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji  o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie tych dokumentów. Do rozliczenia mogą być uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie zostało przyznane. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2018 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie, ul. Piłsudskiego 34, I piętro, pokój nr 37.