Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

 Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się
z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

 Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się
z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

STYPENDIA SPORTOWE GMINY TUROBIN W związku z podjęciem Uchwały Nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Turobin z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Gminy Turobin dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, mieszkańcy Gminy Turobin mogą ubiegać się o stypendium sportowe. Stypendium sportowe jest przyznawane dla mieszkańców Gminy Turobin, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach mających znaczenie dla Gminy Turobin tj. piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, lekkoatletyka, sporty walki, taniec, pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy, łucznictwo, badminton, warcaby, szachy, narciarstwo, kolarstwo, podnoszenie ciężarów oraz gimnastyka. Stypendium sportowe przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy. Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Turobin do dnia 30 stycznia każdego roku. W roku 2018 termin składania wniosków ustala się do dnia 29 czerwca 2018 r. Formularz wniosku do pobrania na stronie internetowej Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie – zoeas.turobin.pl w zakładce dokumenty do pobrania. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub ich kserokopie.

OGŁOSZENIE

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turobin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę   w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków:

od 1 do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 do 15 października 2018 r.

Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie, ul. Piłsudskiego 34, I piętro, pok. nr 37. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł., natomiast od 1 października 2018 r. nastąpi zmiana wysokości kryterium dochodowego, które będzie wynosić 528,00 zł na osobę w rodzinie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358)

Formularz wniosku do pobrania na stronie internetowej Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie – zoeas.turobin.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji  o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie tych dokumentów. Do rozliczenia mogą być uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie zostało przyznane. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2018 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie, ul. Piłsudskiego 34, I piętro, pokój nr 37.

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Czekamy na projekty: • wykonane dowolną techniką artystyczną (samodzielnie lub przy pomocy opiekuna), • w formacie A3 (wymiar przestrzenny: płaski), • które równocześnie przedstawiają przeciwstawne oblicza środowiska – skażone i wolne od zanieczyszczeń. Do pracy należy dołączyć krótki opis pracy plastycznej, wskazując rodzaj przedstawionych zanieczyszczeń oraz sposób im zapobiegania (maks. 20 zdań). Konkurs przeprowadzony będzie z podziałem na grupy wiekowe: • grupa 1 – klasy I-IV, • grupa 2 – klasy V-VIII. Uwaga: Prace uczniów mogą zgłaszać jedynie szkoły podstawowe, przy czym jeden uczeń może wysłać maksymalnie jedną pracę, a jedna szkoła – maksymalnie po trzy prace z każdej grupy wiekowej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 września 2018 r. (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z adnotacją: Departament Rolnictwa i Środowiska – konkurs „Pokoloruj swój Świat”. Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi 10 prac w każdej grupie. Najzdolniejsi autorzy otrzymają: tablety (za I miejsce), telefony komórkowe (II miejsce) oraz aparaty fotograficzne (III miejsce). Do pozostałych wyróżnionych (miejsca IV-X) trafią gry planszowe. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem (81) 478 13 28 u Beaty Gajak z Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL. Patronat medialny nad konkursem objęło Polskie Radio Lublin. http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/pokoloruj-swoj-swiat-konkurs-dla-uczniow-szkol-podstawowych"