Wojewoda Lubelski

poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy

w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu

województwa lubelskiego

  

                                                             Zarządzenie  nr  4

                     Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Turobinie

                                                               z dnia 27 maja 2020 r.

                                    w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

                            w Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie

 Na podstawie art. 129 § 2 i art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 2 statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/88/2016 Rady Gminy Turobin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie i nadania statutu zarządzam, co następuje:

  1

Ustalam dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) wolnym od pracy dla pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie  za dzień 15 sierpnia 2020 r. święto przypadające w sobotę w 2020 r.

 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników  Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie  oraz do wiadomości publicznej przez opublikowanie na stronie internetowej Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie.

 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarzdzenie-nr-4

W związku ze zbliżającym się terminem składania oświadczeń rodziców lub prawnych opiekunów dzieci korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przypominamy o obowiązku złożenia ww. oświadczeń w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na czasowe wyłączenie bezpośredniej obsługi pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie, przy wejściu do budynku Zespołu Szkół w Turobinie została umieszczona Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić ww. dokumenty w formie papierowej. Każde oświadczenie powinno być wypełnione według określonego wzoru do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania/stypendia.